Ai intrebari? 0242.340 029 liceulnr1borcea@gmail.com

ROI

                                                                                

LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 BORCEA

Strada Școlii, Nr. 10 B, Comuna Borcea, Județul Călărași

Telefon/Fax: 0242340029/0242340029

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Site: www.liceultehnologicborcea.ro

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

 1. I. DISPOZIŢII GENERALE

ART. 1 Prezentul Regulament de ordine interioară, a fost discutat în Comisia paritară din data de 04/10/.2017, dezbătut și avizat de Consiliul profesoral din date și aprobat de Consiliul de administrație din data  de 02/02/2018 și cuprinde preceduri specifice condițiilor concrete de desfășurare a activității, în conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și Statutul personalului didactic, ROFUIP aprobat prin Ordinul 5079/31 august 2016, modificările ROFUIP 3027/08.01.2018,a Statutul elevului, aprobat prin OMENCȘ nr. 4742 din 10.08.2016 și a Codului muncii. Prezentul Regulament este obligatoriu pentru tot personalul unității de învățământ, elevi și părinți/tutori.

ART. 2 Liceul Tehnologic Nr 1 Borcea este unitate de învățământ cu personalitate juridică subordonată administrativ Inspectoratului Școlar Județean Călăraṣi și Consiliului local.

ART. 3 Activitatea Liceului Tehnologic Nr 1 se desfășoară în baza Legii Educaţiei Naţionale 1/2011, Legii 53/2003 – Codul muncii, Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar abrobat prin ordinul M.E.N.C.Ș 5079/2016, a Legii 272/2004, a Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 și a ordonanțelor emise de Guvern, a actelor normative ce decurg din conținutul acestora, a ordinelor, precizărilor și instrucțiunilor elaborate de M.E.N.C.Ș..

ART. 4 Prevederile prezentului Regulament se pot modifica şi/sau completa ulterior ori de câte ori este cazul, la iniţiativa a 2/3 din numărul membrilor consiliului de administraţie şi cu consultarea organizaţiilor sindicale din cadrul şcolii. Modificările şi/sau completările ulterioare vor fi aduse la cunoștința întregului personal şi a elevilor în termen de 3 zile de la efectuare.

 1. II. PERSONALUL DIDACTIC ȘI DIDACTIC AUXILIAR

ART. 5 Întregul personal al şcolii are obligaţia să manifeste un comportament de înaltă ținută morală şi profesională atât în cadrul şcolii, cât şi în afara ei, astfel încât să contribuie la menţinerea şi dezvoltarea capitalului de imagine de care se bucură şcoala.

ART. 6 Toate cadrele didactice şi didactice auxiliare au datoria de a-şi desfăşura activitatea profesională în raport cu misiunea instituţiei din care fac parte în scopul realizării obiectivelor generale şi a celor specifice prevăzute în Planul managerial de activităţi elaborat de conducerea şcolii şi aprobat de Consiliul profesoral. Membrii personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic au obligaţia de a-şi acorda respect reciproc şi de a colabora în vederea îndeplinirii sarcinilor profesionale ce le revin.

ART. 7 Personalului salariat îi sunt garantate drepturile prevăzute de Legea 1/2011, respectiv Legea 53/2003 – Codul muncii, privind libera inițiativă, libertatea de asociere, protecție a muncii, mediu de lucru, acces la baza materială, salariu pentru munca depusă, recompense, odihnă, etc.

ART. 8 Personalul salariat va respecta îndatoririle ce îi revin conform Legii 84/1995, republicată cu modificările și completările ulterioare, a Legii 1/2011, Legii 53/2003 – Codul muncii, Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin ordinul M.E.N.C.Ș 5079/2016 precum și a următoarelor prevederi:

 1. să răspundă, potrivit legii, de îndeplinirea atribuțiilor ce le revin în funcția pe care o dețin, precum și a atribuțiilor ce le sunt delegate;
 2. să se conformeze dispozițiilor date de conducerea unității față de care sunt subordonați direct, cu excepția cazurilor în care apreciază că aceste dispoziții sunt ilegale;
 3. să nu solicite, direct sau indirect, pentru el sau alții, în considerarea funcției lor publice, daruri sau alte avantaje;
 4. să nu primească cereri a căror rezolvare nu intră în competența lor, ori să intervină pentru soluționarea unei cereri;
 5. să-și respecte colegii și să nu aducă atingere demnității profesionale prin discuții cu terți;
 6. să relaționeze eficient cu părinții, în condițiile contractului/parteneriatului încheiat cu școala;
 7. să se conformeze programului de lucru al instituției;
 8. să aducă la cunoștință șefilor ierarhici orice neregulă constatată, abateri sau greutăți în muncă;
 9. să respecte în totalitate prevederile prezentului regulament, precum și a normelor legale în vigoare;
 10. să respecte procedurile de evaluare generale și specifice;
 11. personalul didactic auxiliar va respecta în mod nemijlocit și Codul de conduită profesională;
 12. profesorii sunt obligați să prezinte consilierului educativ proiectele naționale și internaționale la care participă, pănă cel târziu 15 noiembrie.
 13. în cazul în care un membru al personalului şcolii nu poate fi prezent la program din motive medicale, este de datoria sa să anunţe conducerea şcolii la începutul zilei respective. Neanunţarea în prealabil a absenţei se consideră absenţă nemotivată. Concediile medicale trebuie aduse la secretariatul unității în termen de maxim 3 zile de la eliberarea acestora de medic;
 14. personalului din învățământul preuniversitar îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum și să agreseze verbal, fizic sau emoțional copiii/eleviii și/sau colegii;
 15. personalul din învățământul preuniversitar are obligația de a veghea la siguranța copiilor/elevilor, pe parcursul desfășurării programului școlar și a activităților școlare și extracurriculare/extrașcolare;
 16. personalul din învățământul preuniversitar are obligația să sesizeze, după caz, instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, direcția generală de asistență socială și protecția copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copiilor/elevilor, inclusiv în legătură cu aspecte care le afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică.

ART. 9 Constituie abateri disciplinare încălcarea prevederilor Legii 84/1995, republicată cu modificările și completările ulterioare, a Legii 1/2011, Legii 53/2003 – Codul muncii, Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin ordinul M.E.N.C.Ș 5079/2016. De asemenea, constituie abateri disciplinare următoarele:

 1. întârzierea sistematică în îndeplinirea sarcinilor de serviciu va fi discutată și analizată în

consiliul profesoral, iar în cazul personalului didactic auxiliar și nedidactic în cadrul consiliului de administrație;

 1. întârzierea în mod repetat de la ora de începere a programului sau terminarea orelor înainte de program;
 2. absențe nemotivate de la serviciu;
 3. atitudini ireverențioase în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu;
 4. nerespectarea secretului profesional sau a confidențialității lucrărilor care au acest caracter;
 5. refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile și atribuțiile prevăzute în fișa postului;
 6. manifestări care aduc atingerea prestigiului autorității sau instituției publice din care face

parte;

 1. încălcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilități și interdicții;
 2. părăsirea serviciului fără motiv și fără a avea în prealabil aprobarea șefului ierarhic;
 3. desfășurarea unei activități personale sau private în timpul orelor de program;
 4. solicitarea sau primirea de cadouri în scopul primirii unor informații sau facilitării unor servicii care dăunează activității instituției;
 5. fumatul în locuri neamenajate din cadrul instituției precum și încălcarea regulilor de igienă și securitate;
 6. intrarea și rămânerea în instituție sub influența băuturilor alcoolice;
 7. pedepsele aplicate elevilor care aduc atingerea interesului superior al acestora (pedepse fizice, limbaj neadecvat sau tratamente umilitoare sau degradante de natură să afecteze dezvoltarea fizică, psihică sau starea emoțională a elevului);
 8. trimiterea elevilor, de către cadrele didactice, în timpul orelor să îndeplinească diverse atribuții în interes personal;
 9. deplasările în străinătate, în timpul școlii, dacă nu fac obiectul unor interese ale școlii și a proiectelor europene;
 10. trimiterea elevilor, de către cadrele didactice, după cataloage;
 11. absenţe nemotivate de la şedinţele consiliului profesoral;
 12. neefectuarea serviciului pe şcoală conform graficului aprobat de consiliul de administraţie.

ART. 10 Sancțiunile disciplinare se vor aplica personalului didactic și didactic auxiliar, conform Legii 1/2011 și Codul muncii cu modificările ulterioare.

ART. 11 Serviciul profesorilor pe școală

Serviciul pe școală al cadrelor didactice se va desfășura în zilele în care acestea au mai puține ore de curs. Zilnic, serviciul pe școală va fi asigurat de către cadrele didactice desemnate de către comisia pentru organizarea serviciului pe școală: dimineața – orele 7451330; după-amiaza – orele 13301850- la Liceu (iar în perioada de iarnă dimineața – orele 7451300 ; după-amiaza orele 13001850- la Liceu), iar la structuri unde se învaṭă într-un singur schimb - 7451350

Sarcinile profesorilor de serviciu:

 1. se prezintă la școală cu 15 minute înainte de începerea programului;
 2. organizează serviciul pe școală;
 3. supraveghează starea disciplinară a elevilor în timpul pauzelor;
 4. asigură securitatea cataloagelor;
 5. anunță conducerea școlii și concomitent organele de ordine și de intervenție în cazul producerii unor evenimente deosebite (furturi, incendii, amenințări prin telefon, etc.);
 6. între orele 1250-1300 profesorii de serviciu din corpul A parter, supraveghează ieșirea elevilor din schimbul I, ṣi intrarea elevilor din schimbul al II-lea. De asemenea, supraveghează intrarea principală și ieșirea elevilor la sfârșitul programului astfel încât să nu se producă accidente sau conflicte.
 7. Profesorul de serviciu are obligaţia ca la încheierea programului, să prenoteze în registrul de procese-verbale al serviciului pe şcoală dacă au fost sau nu evenimente pe perioada programului său şi să semneze la plecare.
 • III. ELEVII

ART. 12 Orele de începere și încheiere a cursurilor se aprobă de consiliul de administrație.

ART. 13 Elevii au obligația să respecte prevederile articolelor 101-105 din Regulamentul unităților școlare.

ART. 14 Indiferent de momentul şi locul unde se află, elevii trebuie să aibă un comportament civilizat, corect, dovedind prin aceasta că sunt elevi şi respectă numele şcolii în care învaţă. Este interzisă orice formă de violenţă fizică şi verbală, atât faţă de colegii de clasă, elevii din altă clasă sau şcoală, cât şi faţă de personalul de predare, didactic-auxiliar şi nedidactic.

ART. 15 Este interzis oricărui elev să aducă în clasă sau în şcoală persoane străine, să fie aşteptaţi de alte persoane (cu excepţia membrilor familiei) în şcoală sau în curtea şcolii.

ART. 16 Beneficiarii primari ai educației, în funcție de nivelul de înțelegere și de particularitățile de vârstă și individuale ale acestora, vor fi stimulați să cunoască și încurajați să respecte:

 1. prezentul ROI și Regulamentul de organizare și funcționare al unităților de învățământ;
 2. regulile de circulație;
 3. normele de securitate și a sănătății în muncă, de prevenire și de stingere a incendiilor;
 4. normele de protecție civilă;
 5. normele de protecție a mediului.

ART. 17 Constituie abateri disciplinare:

 1. întârzierea în mod repetat de la ore, absențe nemotivate de la ore, părăsirea școlii în timpul

programului;

 1. refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile stabilite de dirigintele clasei sau directorul unității;
 2. manifestări care aduc atingerea prestigiului autorității sau instituției publice din care face parte;
 3. fumatul în cadrul instituției precum și încălcarea regulilor de igienă și securitate;
 4. introducerea, distribuirea, facilitarea introducerii sau distribuirii în unitate a băuturilor alcoolice și a drogurilor pentru a fi consumate, intrarea și rămânerea în instituție sub influența băuturilor alcoolice;
 5. introducerea, deținerea, consumarea, distribuirea sau vinderea de substanțe/medicamente al căror efect poate produce dereglări comportamentale;
 6. întruniri de orice fel, care nu privesc activitatea de învățământ;
 7. distrugerea documentelor școlare (cataloage, carnete de elev, foi matricole, etc.);
 8. deteriorarea bunurilor din patrimoniul unității și a manualelor primite gratuit;
 9. organizarea și participarea la acțiuni de protest care afecteaza desfășurarea activității de învățământ sau care să afecteze frecvența la cursuri a elevilor, blocarea căilor de acces în spațiile de învățământ;
 10. introducerea în perimetrul unității a oricăror tipuri de arme sau alte instrumente precum munițiile, petarde, pocnitori, etc. care prin acțiunea lor pot afecta integritatea fizică și psihică a colectivului de elevi și a personalului din unitate;
 11. posedarea și difuzarea materialelor cu caracter obscen sau pornografic;
 12. lansarea unor anunțuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul școlii;
 13. jigniri și manifestări agresive în limbaj și comportament față de colegi, personalul unității, părinți;
 14. să aibă o atitudine care constituie o amenințare la adresa siguranței celorlalți elevi și/sau a personalului unității de învățământ.
 15. folosirea aparaturii electronice (audio, video) în afara activităților organizate, furtul unor bunuri;
 16. deṭinerea telefoanelor mobile în timpul programului școlar, ore de curs și pauze, a examenelor și concursurilor. În cazul în care părintele solicită, din motive personale, ca elevul să aibă telefonul, în acest caz, telefonul va fi închis până la sfârṣitul programului.

ART. 18 Sancțiunile sunt cele prevăzute la art. 16 – 29 din Statutul elevului. Sancțiunile atrag după sine scăderea corespunzătoare a notei la purtare, conform deciziei consiliului profesoral, în urma propunerii consiliului clasei (pentru notele mai mici decât 7, respectiv pentru calificativele mai mici de B). Profesorul pentru învățământ primar/dirigintele are obligația de a consemna sancțiunile în registrul de procese-verbale constituit la nivelul unității de învățământ, pe fiecare nivel. Sancțiunile (mai puțin cea de la alin. a) vor fi consemnate în catalogul clasei și în registrul matricol conform Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.

 

ART. 19 Recompense acordate beneficiarilor primari ai educației

 • Elevii care obțin rezultate remarcabile în activitatea școlară și extrașcolară și se disting prin comportament exemplar pot primi următoarele recompense:
 • evidențiere în fața colegilor clasei;
 • evidențiere, de către director, în fața colegilor de școală sau în fața consiliului profesoral;
 • comunicare verbală sau scrisă adresată părinților, în care se menționează faptele deosebite pentru care elevul este evidențiat;
 • burse de merit, de studiu și de performanță pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat;
 • alte stimulente materiale acordate din veniturile proprii ale unității de învățământ, ori de agenții economici sau de sponsori;
 • premii, diplome, medalii;
 • recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din țară și din străinătate;

   19.2  Performanța elevilor la olimpiadele și concursurile pe discipline, la olimpiadele sau concursurile de creație tehnico-științifică și artistică și la olimpiadele și concursurile sportive se recompensează financiar, în conformitate cu reglementările stabilite de Ministerul Educaţiei Naționale.

 • La sfârșitul anului școlar, beneficiarii primari ai educației pot fi premiați prin acordarea de diplome pentru activitatea desfășurată și/sau rezultatele obținute. Acordarea premiilor se face la nivelul unității de învățământ, la propunerea învățătorului/institutorului/ profesorului pentru învățământul primar, a profesorului diriginte, a consiliului clasei sau a directorului școlii.

Diplomele se pot acorda:

 • pentru rezultate deosebite la învățătură, sau pe discipline/module de studiu, potrivit consiliului profesoral al unității; numărul diplomelor pe care un elev le poate primi nu este limitat; elevii care primesc diplome pe discipline/module de studiu sunt selectați numai dintre aceia care au obținut media 10 anuală sau calificativul „Foarte bine” la disciplina/modulul respectivă/respectiv;
 • pentru alte tipuri de performanțe: pentru purtare, pentru o relaționare corespunzătoare cu colegii, pentru alte tipuri de activități sau preocupări care merită să fie apreciate.

Elevii din învățământul gimnazial, liceal ṣi profesional pot obține premii dacă:

 • au obținut primele trei medii generale pe clasă și acestea nu au valori mai mici de 9,00 și media 10 la purtare; pentru următoarele medii până la media generală 9,00 și media 10 la purtare se vor acorda mențiuni;
 • s-au distins la una sau la mai multe discipline/module de studiu;
 • au obținut performanțe la concursuri, festivaluri, expoziții și la alte activități extrașcolare desfășurate la nivel local, județean, național sau internațional;
 • s-au remarcat prin fapte de înaltă ținută morală și civică;

Pot fi acordate premii și pentru alte situații prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ.

 • Unitatea de învățământ poate stimula activitățile de performanță înaltă ale copiilor/elevilor

la nivel local, național și internațional, prin alocarea unor premii, burse, din partea consiliului reprezentativ a părinților, a agenților economici, a fundațiilor științifice și culturale, a comunității locale etc.

ART. 20 Sancțiuni acordate beneficiarilor primari ai educației

20.1     Elevii care săvârșesc fapte prin care se încalcă dispozițiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele școlare, vor fi sancționați în funcție de gravitatea acestora.

20.2     Sancțiunile care se pot aplica sunt următoarele:

 • observația individuală;
 • mustrare scrisă;
 • retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale;
 • mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeași unitate de învățământ;
 • Cu excepția observației, toate sancțiunile aplicate elevilor sunt comunicate, în scris, părinților, tutorilor sau susținătorilor legali.

20.3     Observația individuală constă în atenționarea elevului cu privire la încălcarea regulamentelor în vigoare, ori a normelor de comportament acceptate.

Sancțiunea se aplică de către învățător/institutor/profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte.

20.4     Mustrarea scrisă constă în atenționarea elevului, în scris, de către învățător/ institutor/ profesorul pentru învățământul primar/ profesorul diriginte, cu menționarea faptelor care au determinat aplicarea sancțiunii.

Sancțiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului.

Sancțiunea poate fi însoțită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului, în învățământul primar.

20.5     Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea

consiliului clasei, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral.

Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului, în învățământul primar, aprobată de consiliul profesoral al unității de învățământ.

20.6     Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeași unitate de învățământ, se consemnează într-un document care se înmânează de către învățător/ institutor/ profesorul pentru învățământul primar/ profesorul diriginte/ director, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susținătorului legal al elevului.

Sancțiunea se consemnează în catalogul clasei și în registrul matricol.

Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral la propunerea consiliului clasei și nu se aplică la învățământul primar.

 1. IV. STANDARDE DE COMPORTAMENT PENTRU ELEVI

ÎN TIMPUL PROGRAMULUI

ART.21  Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic Nr 1 Borcea a elaborat şi aprobat următorul Cod de comportament al elevilor.

Elevii Liceului Tehnologic Nr 1 Borcea au următoarele obligaţii:

1.  Să respecte legile ţării, regulamentul şcolar şi Regulamentul de ordine interioară.

Sanctiuni:

*Observaţia individuală;

*Mustrarea scrisă - înştiinţarea părinţilor despre abaterea săvârşită;

*Sesizarea organelor de poliţie în cazul abaterilor deosebit de grave.

2.  Să aibă o comportare civilizată atât în şcoală, cât şi în afara ei.

Sancţiuni:

*Mustrarea scrisă cu avizarea părinţilor;

*Retragerea temporară sau definitivă a bursei;

*Mutarea disciplinară temporară sau definitivă într-o altă clasă paralelă.

3.  Să aibă o ţinută vestimentară decentă, fără bijuterii şi alte însemne.

Sancţiuni:

*Observaţia individuală;

*Invitarea părinţilor la şcoală pentru a-l observa direct;

*Mustrarea scrisă cu sesizarea familiei.

4.  Să frecventeze zilnic toate orele şi să nu intre în clasă după profesor.

Sancţiuni:

*La o întârziere, avertizarea elevilor;

*La 5 întârzieri, dirigintele anunţă părinţii;

*La 8 absenţe nemotivate, preaviz de sancționare;

*La 15 absenţe nemotivate se scade un punct la purtare (la gimnaziu), iar la liceu la 20 de absenṭe;

În cazul în care elevul înregistrează peste 15 la gimnaziu, respectiv 20 de absențe la liceu nemotivate dirigintele va informa părinții, tutorii sau susținătorii legali; informarea se face în scris.

5.  Să nu distrugă documente şcolare (cataloage, carnete de elev etc.)

Sancţiuni:

*Invitarea părinţilor la şcoală pentru a se analiza gravitatea faptei;

*Scăderea notei la purtare sub 7, respectiv sub B;

6.  Să nu deterioreze sau să sustragă bunurile unității de învățământ.

Sancţiuni:

 • Sunt obligați să acopere, în conformitate cu prevederile art. 1357 – 1374 din Codul Civil, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparațiilor sau să restituie bunurile sau să suporte toate cheltuielile pentru înlouirea bunurilor deteriorate sau sustrase;

*În cazul în care vinovatul nu se descoperă, recuperarea pagubei se face prin contribuţia colectivă a elevilor clasei;

*Muncă în folosul şcolii de la 2 la 4 ore - văruit pereţii măzgăliţi, vopsit mobilier zgâriat etc;

7.  Să păstreze curăţenia în sălile de clasă, pe culoare şi în curtea şcolii

Sancţiuni:

*Pentru aruncarea pe geam a cornurilor sau a cutiilor de lapte/iaurt - 4 ore de muncă în folosul şcolii: adunat hârtii şi alte resturi, măturat în clase sau pe holuri;

*Aruncarea hârtiilor şi altor resturi alimentare - 3 ore de muncă în folosul şcolii: adunat hârtii şi alte resturi, măturat în clase sau peholuri;

*Pentru recidivă, scăderea notei la purtare cu 2 puncte.

8.    Să nu folosească limbaj sau gesturi vulgare în raporturile cu profesorii, secretarele, personalul nedidactic sau cu ceilalţi elevi ai şcolii.

Sancţiuni:

*Pentru vorbit în oră, observație individuală;

*Pentru vorbit şi deranjarea elevilor, 2 ore de muncă în folosul şcolii;

*Pentru nerespectarea profesorilor şi a personalului administrativ, scăderea notei la purtare de la 1 la 3 puncte;

*Pentru dezordine şi conflicte în ore şi în pauze, 4 ore de muncă în folosul şcolii;

9.  Să nu fumeze şi să nu consume băuturi alcoolice sau droguri.

Sancţiuni:

*Pentru fumat în incinta şcolii, scăderea notei la purtare de la 1 la 3 puncte;

*Pentru consumul de băuturi alcoolice, invitarea părinţilor la şcoală pentru a se analiza gravitatea faptei;

*Pentru consumul de droguri, anunţarea părinţilor şi a organelor competente;

10.  Să nu aducă în şcoală persoane străine în vederea reglării anumitor conturi şi care, prin atitudinea lor, să producă dezordini, conflicte sau stricăciuni.

Sancţiuni:

*Observaţia;

*Anunţarea în scris a părinţilor;

*Scăderea notei la purtare cu 2-3 puncte.

11.  Să nu posede şi să nu difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic.

Sancţiuni:

*Confiscarea materialelor;

*Comunicarea în scris părinţilor;

*În caz de recidivă, scăderea notei la purtare cu 2 puncte.

12.  Să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite şi alte cărţi împrumutate de la bibliotecă.

Sancţiuni:

*Observaţia individuală;

*Pentru pierderea manualului/cărții, înlocuirea manualului/cărții deteriorat/deteriorate cu un exemplar nou sau achitarea contravalorii manualului/manualelor, cărții/cărților.

13.   Să poarte asupra lor carnetul de elev şi să-l prezinte profesorilor pentru consemnarea notelor, calificativelor, precum şi părinţilor pentru informare.

Sancţiuni:

*Neprezentarea carnetului, observație individuală;

*Pentru recidivă, mustrare scrisă;

*Modificări în carnet  2 puncte scăzute la purtare;

 1. 14. Elevii nu au voie să deṭină telefonul mobil în timpul programului școlar: în orele de curs și în pauze.

Sancţiuni:

* Reținerea și sigilarea telefonului într-un plic și chemarea părinților la școală

* La repetarea abaterii se va scădea nota la purtare până la 3 puncte, sancṭiune prevăzută de Regulamentul de organizare şi funcționare al unităților de învăţământ preuniversitar;

ART. 22   La propunerea comisiei de disciplină, consilierului educativ, consiliului profesoral, consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic Nr 1 Borcea a elaborat şi aprobat sancționarea acestor fapte cuprinse în nomenclatorul aprobat prin Ordinul nr. 5079/2016 prin scăderea notei la purtare în funcție de gravitatea faptelor, conform tabelului de mai jos.

 

 

 

Nomenclatorul actelor de violență

Categorie

Tip

Cod

Scăderea notei la purtare cu

 

 

 

 

1. Atac la persoană

1. Violarea secretului corespondenței (accesarea fără consimțământul persoanei a calculatorului, telefonului mobil,etc.)

1.1.

1

2. Discriminare și instigare la discriminare

1.2.

2

3. Insulte grave, repetate

1.3.

2

4. Amenințări repetate

1.4.

3

5.Șantaj

1.5.

3

6.Înșelăciune

1.6.

3

7. Instigare la violență

1.7.

3

8. Violențe fizice ușoare, fară arme ( lovire)

1.8.

3

9. Lăsarea fără ajutor sau lăsarea fără ajutor prin omisiune deînștiințare

1.9.

2

10. Fapte privitoare la viața sexuală (violul, actul sexual cu un minor, perversiunea sexuală, corupția sexuală, seducția, hărțuire sexuală)

1.10.

3

11. Violență fizică gravă fără arme (vătămare corporal gravă)

1.11.

3

12. Violență fizică cu arme albe

1.12.

3

13. Violență fizică cu arme de foc

1.13.

3

14. Omor sau tentativă de omor

1.14.

3

2. Atentat la securitatea unității școlare

1. Introducerea unor persoane străine în incinta școlii

2.1.

2

2. Alarmă falsă

2.2.

2

3. Incendiere și tentativă de incendiere

2.3.

3

4. Introducere sau port armă albă în spațiul școlar

2.4.

3

5. Introducere sau port armă de foc în spațiul școlar

2.5.

3

3. Atentat la bunuri

1. Însușirea bunului găsit

3.1.

2

2. Furt și tentativă de furt

3.2.

3

3.Tâlhărie

3.3.

3

4. Distrugerea bunurilor unor persoane

3.4.

3

5. Distrugerea bunurilor școlii

3.5.

3

4. Alte fapte de violență sau atentate la securitate în spațiul școlar

1. Consum de alcool/fumat

4.1

3

2. Consum de stupefiante sau alte substanțe interzise

4.2.

3

3. Trafic cu stupefiante sau alte substanțe interzise

4.3.

3

4.Automutilare

4.4.

3

5. Determinarea sau înlesnirea sinuciderii

4.5.

3

6. Suicid sau tentativă de suicid

4.6.

3

7. Alte tipuri de violență

4.7.

1-3

 

Pentru actele de violență cuprinse în acest nomenclator se vor respecta procedurile ROFUIP pentru gestionarea acestora și anunțarea tuturor organelor competente în funcție de situație (Poliție, ISU, DGASP, ISJ, etc).

 

 

 

 1. V. PĂRINȚI/TUTORI/ SUSȚINĂTORI LEGALI

ART. 23 Părinții au calitatea de beneficiari secundari ai educației și de parteneri educaționali ai școlii.

 • Pentru a se asigura o comunicare constantă, promptă și eficientă cu părinții, dirigintele realizează activități de suport educațional și consiliere pentru părinți, tutori sau susținătorii legali.
 • Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, profesorul diriginte stabilește o oră săptămânal în care este la dispoziția acestora, pentru prezentarea situației școlare a elevilor, pentru discutarea problemelor educaționale sau comportamentale specifice ale acestora.
 • Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginților cu părinții, tutorii sau susținătorii legali de la fiecare clasă se aprobă de către director, se comunică elevilor și părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai acestora și se afișează la avizierul școlii.

Drepturi:

 • să fie informați periodic referitor la situația școlară și comportamentul propriilor copii;
 • să fie informați cu privire la calitatea educației în școală și să colaboreze cu reprezentanții unității de învățământ pentru îmbunătățirea acesteia;
 • să participe la ședințele cu părinții, să aleagă și să fie aleși în comitetul de părinți pe clasă/școală;
 • să comunice cu cadrele didactice cu privire la evoluția copilului prin:
  • activități de informare și consiliere după un program stabilit şi acceptat de ambele părţi;
  • lectorate cu părinții;
  • comunicarea prin poștă/poștă electronică;
  • comunicarea prin telefon;
  • întâlniri comune: părinți – elevi – cadre didactice.
 • să beneficieze, la cerere, de cursuri de formare (Școala părinților,…).
 • să beneficieze de premii de onoare şi diplome din partea unităţii de învăţământ.

Obligații:

 • să asigure frecvența școlară a elevului și să ia măsuri pentru școlarizarea acestuia până la finalizarea studiilor;
 • să ia legătura cel puțin o dată pe lună cu învățătorul/dirigintele pentru a cunoaște situația școlară și comportamentul elevului;
 • să-și asume responsabilitea promovării în educația elevului, a principiilor, valorilor și normelor de comportare civilizată;
 • să răspundă pentru distrugerea/deteriorarea bunurilor din patrimoniul școlii cauzate de comportamentul elevului;
 • să nu agreseze fizic/psihic/verbal elevii sau personalul școlii;
 • să sprijine școala pentru rezolvarea conflictelor în care sunt implicați copiii dumnealor, să nu vorbească personal cu elevii implicați în conflict și să nu ia măsuri împotriva acestora, adresându-se în ordine ierarhică învățătorului/dirigintelui/directorilor școlii;
 • să aibă o comportare civilizatăși o ținută decent în incinta unității de învățământ;
 • să trateze cu respect și considerație instituția școlarăși pe reprezentanții ei.

            Accesul părinților/reprezentanților legali în școală la solicitarea învățătorului/ dirigintelui/ directorilor școlii;

            Accesul părinților/reprezentanților legali în incinta școlii este permis în următoarele cazuri:

 • la solicitarea cadrelor didactice/conducerii școlii;
 • la ședințele/consultațiile cu părinții sau la alte evenimente școlare la care sunt invitați să participe;
 • pentru rezolvarea unor probleme referitoare la acte, documente de studii sau alte situații școlare care implică relația directă a părinților cu personalul secretariatului școlii, al cabinetului medical sau cu învățătorul/ dirigintele/ directorii școlii.

            Părinții/ reprezentanții legali au acces în școală numai în pauze, cu excepția situațiilor prevăzute mai sus.

            Părinții pot însoți elevii doar până la intrarea în școală, urmând ca elevii să se deplaseze singuri spre sălile de clasă.

            Părinții elevilor cu dizabilităti, precum și părinții de la clasa pregătitoare au permisiunea să sprijine deplasarea elevilor în și din clase în condițiile stabilite de învățători (interval orar, liniște și curățenie).

După terminarea programului/orelor de curs, copiii însoțiți de părinți/reprezentanți legali sunt obligați să părăsească incinta și curtea școlii.

CONTRACTUL EDUCAȚIONAL

ART. 24 Unitățile de învățământ încheie cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, în momentul înscrierii antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor, în registrul unic matricol, un contract educațional în care sunt înscrise drepturile și obligațiile reciproce ale părților.

Consiliul de administrație monitorizează modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în contractul educațional.

CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINȚILOR/ ASOCIAȚIA DEPĂRINȚI

ART. 25 La nivelul fiecărei unități de învățământ funcționează consiliul reprezentativ al părinților.

Consiliul reprezentativ al părinților din unitatea de învățământeste compus din președinții comitetelor de părinți.

ART. 26 Consiliul reprezentativ al părinților își desemnează președintele și 2 vicepreședinți ale căror atribuții se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, și se consemnează în procesul-verbal al ședinței. Consiliul reprezentativ al părinților se întrunește în ședințe ori de câte ori este necesar. Convocarea ședințelor consiliului reprezentativ al părinților se face de către președintele acestuia sau, după caz, de unul dintre vicepreședinți.

Consiliul reprezentativ al părinților desemnează reprezentanții părinților, tutorilor sau susținătorilor legali în organismele de conducere și comisiile unității deînvățământ.

Consiliul reprezentativ al părinților decide prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenți.

Președintele reprezintă consiliul reprezentativ al părinților în relația cu alte persoane fizice și juridice.

Președintele prezintă, anual, raportul de activitate consiliului reprezentativ al părinților.

ART. 27 Consiliul reprezentativ al părinților are următoarele atribuții:

 • propune unităților de învățământ discipline și domenii care să se studieze prin curriculumul la decizia școlii;
 • sprijină parteneriatele educaționale între unitățile de învățământ și instituțiile/organizațiile cu rol educativ din comunitatea locală;
 • susține unitățile de învățământ în derularea programelor de prevenire și de combatere a absenteismului și a violenței în mediul școlar;
 • promovează imaginea unității de învățământ în comunitatea locală;
 • se ocupă de conservarea, promovarea și cunoașterea tradițiilor culturale specifice minorităților în plan local, de dezvoltarea multiculturalității și a dialogului cultural;
 • susține unitatea de învățământ în organizarea și desfășurarea tuturor activităților;
 • susține conducerea unității de învățământ în organizarea și în desfășurarea consultațiilor cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, pe teme educaționale;
 • colaborează cu instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, direcția generală de asistență socială și protecția copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizațiile nonguvernamentale cu atribuții în acest sens, în vederea soluționării situației elevilor care au nevoie de ocrotire;
 • susține unitatea de învățământ în activitatea de consiliere și orientare socio-profesională sau de integrare profesională a absolvenților;
 • propune măsuri pentru școlarizarea elevilor din învățământul obligatoriu și încadrarea în muncă a absolvenților;
 • se implică direct în derularea activităților din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de învățământ, la solicitarea cadrelor didactice;
 • sprijină conducerea unității de învățământ în asigurarea sănătății și securității elevilor;
 • are inițiative și se implică în îmbunătățirea calității vieții, în buna desfășurare a activității în internate și în cantine;
 • susține conducerea unității de învățământ în organizarea și desfășurarea proiectelor extracurriculare/educaționale.

ART. 28 a ) Consiliul reprezentativ al părinților/asociația de părinți a unității de învățământ poate face demersuri privind atragerea de resurse financiare, care vor fi gestionate de către școală constând în contribuții, donații, sponsorizări etc., din partea unor persoane fizice sau juridice din țară și din străinătate, care vor fi utilizate pentru:

 • modernizarea și întreținerea patrimoniului unității de învățământ, a bazei materiale și sportive;
 • acordarea de premii și de burse elevilor;
 • sprijinirea financiară a unor activități extrașcolare;
 • acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situație materială precară;
 • alte activități care privesc bunul mers al unității de învățământ sau care sunt aprobate de adunarea generală a părinților pe care îi reprezintă.

Consiliul reprezentativ al părinților colaborează cu structurile asociative ale părinților la nivel local, județean, regional și național.

 1. b) Comitetul de părinți pe clasă se constituie astfel:
 • Comitetul de părinți se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea

generală a părinților, convocată de educatoarea/învățătorul/ institutorul/ profesorul pentru învățământul preșcolar sau primar sau profesorul diriginte care prezidează ședința.

 • Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinți are loc în primele 30 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar.
 • Consiliul de conducere al comitetul de părinți pe grupă/clasă se compune din 3 persoane: un președinte și 2 membri.
 • Consiliul de conducere al comitetului de părinți pe grupă/clasă reprezintă interesele părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai copiilor/elevilor clasei în adunarea generală a părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, în consiliul profesoral, în consiliul clasei și în relațiile cu echipa managerială.
 1. Consiliul de conducere al Comitetului de părinți pe grupă/clasă are următoarele atribuții:
 • pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părințilorelevilor clasei. Deciziile se iau cu majoritatea simplă a voturilor părinților, tutorilor sau susținătorilor legali prezenți;
 • susține organizarea și desfășurarea de proiecte, programe și activități educative extrașcolare la nivelul grupei/clasei și a unității de învățământ;
 • susține organizarea și desfășurarea de programe de prevenire și combaterea violenței, asigurarea siguranței și securității, combaterea discriminării și reducerea absenteismului în mediul școlar;
 • susține activitățile dedicate întreținerii, dezvoltării și modernizării bazei materiale a grupei/clasei și unității de învățământ, prin strângerea de cotizații voluntare de la membrii asociației de părinți și atragerea de fonduri bănești și donații de la persoane fizice sau juridice, colectate prin asociația de părinți cu personalitate juridică cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar;
 • susține organizarea și desfășurarea de activități de consiliere și orientare socio-profesionale;
 • se implică în asigurarea securității copiilor/elevilor în cadrul activităților educative, extrașcolare și extracurriculare;
 • prezintă, semestrial, adunării generale a părinților, justificarea utilizării fondurilor alocate, dacă acestea există.
 1. Președintele comitetului de părinți pe grupă/clasă reprezintă interesele părinților, tutorilor sau susținătorilor legali în relațiile cu organizația de părinți și prin aceasta în relație cu conducerea unității de învățământ și alte foruri, organisme și organizații.
 1. Comitetul de părinți poate decide să susțină, inclusiv financiar prin asociația de părinți cu personalitate juridică, cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar, întreținerea, dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a clasei. Hotărârea comitetului de părinți nu este obligatorie.
 1. Sponsorizarea unei grupe/clase de către un operator economic/personae fizice se face cunoscută comitetului de părinți. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru copii/ elevi/ părinți, tutori sau susținători legali.
 1. Este interzisă implicarea copiilor/elevilor sau a personalului din unitatea de învățământ în strângerea fondurilor.
 1. VI. CONSILIUL CLASEI

Art. 29) Consiliul clasei funcționează în învățământul primar, gimnazial, liceal, professional ṣi este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă, din cel puțin un părinte delegat al comitetului de părinți al clasei, pentru toate clasele, cu excepția celor din învățământul primar, și al reprezentantului elevilor clasei respective, desemnat prin vot secret de către elevii clasei.

Art. 30) Președintele consiliului clasei este învățătorul/ institutorul/ profesorul pentru învățământul primar, respectiv profesorul diriginte, în cazul învățământului gimnazial, liceal, profesional.

Art. 31) Consiliul clasei se întrunește cel puțin o dată pe semestru sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea învățătorului/ institutorului/ profesorului pentru învățământul primar, respectiv a profesorului diriginte, a reprezentanților părinților și ai elevilor.

Art. 32) Consiliul clasei are următoarele obiective:

 1. armonizarea activităților didactice cu nevoile educaționale ale elevilor;
 2. b) evaluarea obiectivă a progresului educațional al elevilor;
 3. c) coordonarea intervențiilor multiple ale echipei pedagogice, în vederea optimizării rezultatelor elevilor, în sensul atingerii obiectivelor educaționale, stabilite pentru colectivul clasei;
 4. d) stabilirea și punerea în aplicare a modalităților de sprijinire a levilor cu un ritm lent de învățare; organizarea de activități suplimentare pentru elevii capabili de performanțe.

Art.33) Consiliul clasei are următoarele atribuții:

 1. analizează semestrial progresul școlar și comportamentul fiecărui elev;
 2. stabilește măsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învățare sau de comportament, cât și pentru elevii cu rezultate deosebite;
 3. stabilește notele/ calificativele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcție de frecvența și comportamentul acestora în activitatea școlară și extrașcolară; propune consiliului profesoral validarea notelor mai mici de 7,00 sau a calificativelor mai mici de Bine, pentru învățământul primar;
 4. d) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;
 5. e) participă la întâlniri cu părinții și elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea învățătorului/ institutorului/ profesorului pentru învățământul primar/ profesorului diriginte sau a cel puțin 1/3 dintre părinții elevilor clasei; analizează abaterile disciplinare ale elevilor și propune învățătorului/ institutorului/ profesorului pentru învățământul primar/ profesorului diriginte, sancțiunile disciplinare prevăzute pentru elevi, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 34) Consiliul clasei se întrunește în prezența a cel puțin 2/3 din totalul membrilor și adoptă

hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.

Art. 35) La sfârșitul fiecărei ședințe a consiliului clasei, toți membrii a obligația să semneze procesul-verbal de ședință. Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale ale consiliilor clasei, constituit la nivelul unității de învățământ, pe fiecare nivel de învățământ. Registrul de procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină și se înregistrează. Registrul de procese-verbale al consiliilor clasei este însoțit de un dosar care conține anexele proceselor, numerotate și îndosariate pentru fiecare ședință.

Art. 36) Documentele consiliului clasei sunt:

 1. tematica și graficul ședințelor consiliului clasei;
 2. convocatoarele la ședințele consiliului clasei;
 3. registrul de procese-verbale al consiliului clasei, însoțit de dosarul cu anexele proceselor

verbale.

 • VII. GRĂDINIȚE CU PROGRAM NORMAL ȘI PRELUNGIT

VII.1                         Dispoziții generale

ART. 37 Respectarea regulamentului de ordine interioară este obligatorie pentru personalul de conducere, didactic de predare, didactic auxiliar, nedidactic, pentru copiii și părinții care vin în contact cu unitatea de învățământ Grădinița cu Program Normal Nr 1 Borcea, Grădinița cu Program Normal Nr. 3 Borcea, Ṣcoala Gimnazială Nr 3 Borcea - structuri ale Liceului Tehnologic Nr 1 Borcea.

ART. 38 Invățământul preșcolar respectă structura anului școlar stabilită pentru învățământul primar:

 1. anul școlar începe la 1 septembrie și se încheie la 31 august.
 2. structura anului școlar, respectiv perioadele de desfășurare a cursurilor și a vacanțelor se stabilesc prin ordin al ministrului educației naṭionale
 3. în situații obiective, ca de exemplu: epidemii, calamități naturale etc. unitatea se închide pe

o perioadă determinată.

ART.39 Consiliul de administraţie şi directorul stabilesc norme şi competenţe care completează fişa individuală a postului atât pentru personalul didactic, cât şi pentru personalul nedidactic, în funcţie de necesităţile grădiniţei.

ART. 40 Organizarea şi coordonarea activităţilor care vizează probleme de conţinut se asigură de către comisiile metodice (ale educatoarelor). Aceste comisii se subordonează consiliului de administraţie şi colaborează cu acesta sprijinindu-l în luarea deciziilor referitoare la învăţământul preşcolar.

ART.41 Personalul didactic, personalul didactic auxiliar, nedidactic sau de altă categorie, care îşi realizeză norma de activitate în grădiniţă, are obligaţia de a respecta ordinea, disciplina, programul de muncă, regulamentul de ordine interioară, sarcinile specifice şi obligatorii din fişa individuală a postului, precum şi normele în vigoare prevăzute de legislaţia muncii, din domeniul sanitar.

ART.42 Drepturile şi obligaţiile fiecărui salariat din grădiniţă se respectă în mod obligatoriu. Indiferent de categoria socio-profesională pe care o reprezintă, personalul angajat în grădiniţă are datoria şi obligaţia de a respecta normele privind asigurarea vieţii, sănătăţii şi integrităţii copilului pe timpul cât acesta se află în unitatea preşcolară

ART.43 În activitatea managerială, directorul este sprijinit de profesorul coordonator al grădiniței. Acesta este subordonat directorului și directorului adjunct.

ART.44 Profesorul coordonator al grădiniţei răspunde de organizarea şi coordonarea întregii activităţi din grădiniţă, de procesul instructiv-educativ, de activitatea întregului personal angajat în unitatea respectivă, de cea desfăşurată cu părinţii, de păstrarea, gestionarea şi îmbogăţirea patrimoniului.

ART.45 Profesorul coordonator al grădiniţei răspunde de proiectarea şi realizarea activităţilor instructiv-educative cu copiii, la nivelul fiecărei grupe, directorul urmăreşte modul în care se realizează cerinţele programelor în vigoare, prin care strategiile, metodele, mijloacele şi resursele specifice sunt folosite în scopul realizării progreselor copiilor.

ART. 46 Profesorul coordonator al grădiniţei răspunde de modul în care evaluările iniţiale, continue şi finale ale progreselor copiilor reflectă obiectivitate şi rigoare ştiinţifică, exprimă capacităţi de măsurare şi apreciere corectă din partea educatoarelor.

ART. 47 Profesorul coordonator al grădiniţei asigură condiţiile de elaborare şi de transmisibilitate a fişei psiho-pedagogice a copiilor din grupele pregătitoare şi urmăreşte corectitudinea şi obiectivitatea datelor înregistrate.

ART. 48 Profesorul coordonator al grădiniţei colaborează cu persoanele juridice şi fizice interesate de educaţia preşcolară, iar în aplicarea deciziilor stabilite de Consiliul de administraţie sau de ea însăşi, respectă legalitatea acestora.

VII.2                         Inscrierea copiilor în grădiniță:

ART. 49 Înscrierea copiilor în grădinițe se face, de regulă, la începutul anului școlar sau, în situații deosebite, în timpul anului școlar, în limita locurilor disponibile.

La înscrierea copiilor în grădinițele de stat nu se percep taxe de înscriere.

La înscrierea copiilor este interzisă discriminarea după orice fel de criteriu.

ART. 50 Actele necesare înscrierii copiilor sunt:

 1. cerere de înscriere;
 2. copie după cerificatul de naștere al copilului;
 3. copii după C.I. ale părinților
 4. aviz epidemiologic.

ART. 51 Datele personale extrase din actele cuprinse în dosarul de înscriere, se consemnează în Registrul de evidență a înscrierii copiilor.

ART. 52 Transferarea copilului de la o grădiniță la alta se face la cererea părinților sau a susținătorilor legali, cu avizul celor două unități, în limita locurilor disponibile.

ART. 53 Scoaterea copilului din evidența grădiniței se face în următoarele situații:

 • În caz de boală infecțioasă cronică, cu avizul medicului;
 • În cazul în care copilul absentează două săptămâni consecutiv, fără motivare.

VII.3  Constituirea grupelor

 1. se face pe criteriul vârstei;
 2. repartizarea educatoarei la grupă se face respectându-se continuitatea la grupă.

ART. 54 În situații deosebite, grădinița de copii poate funcționa cu grupe integrate (orar normal și/sau orar săptămânal) indiferent de programul solicitat de părinți, respectându-se prevederile legale în vigoare. Organizarea acestora se face în funcție de solicitările părinților, de condițiile materiale de funcționare și de nivelul de protecție și educație pe care le necesită copiii.

ART. 55 Grupa de preșcolari se constituie și cuprinde, în medie, 15 copii, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 20.

  ART. 56 Programul activităților din grădiniță;

 • 8,00 – 8,30 - (primirea copiilor),
 • 8,30 – 9,30 - jocuri și activități alese
 • 9,30 – 10,30 - activități pe domenii experiențiale,
 • 11,30 – 12,00 - jocuri și activități recreative,

12,00 – 12,30 - plecarea copiilor acasă.

VII. 4            Drepturile și obligațiile părinților:

ART. 57 Părinții au dreptul să fie informați permanent cu date privind evoluția copilului;

ART. 58 Părinţii au dreptul şi obligaţia de a colabora cu unitatea de învăţământ, în vederea realizării obiectivelor educaţionale;

ART. 59 Părinţii au obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu educatoarea pentru a cunoaşte evoluţia copilului lor;

ART. 60 De pagubele materiale produse de copii în grădiniță răspund părinții care au obligația să acopere daunele prin plata obiectului respectiv.

ART. 61 Comitetul de părinţi al grupei se alege în fiecare an în adunarea generală a părinţilor copiilor grupei, convocată de educatoarea care prezidează şedinţa, în primele 30 zile de la începerea cursurilor anului şcolar;

ART. 62 Educatoarea grupei convoacă adunarea generală a părinţilor la începutul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar. De asemenea, educatoarea sau preşedintele comitetului de părinţi al grupei pot convoca adunarea generală a părinţilor ori de câte ori este necesar;

ART. 63 Comitetul de părinţi al grupei reprezintă interesele părinţilor copiilor grupei în adunarea generală a părinţilor la nivelul grădiniței, în consiliul reprezentativ al părinţilor, în consiliul profesoral;

ART. 64 Comitetul de părinţi al clasei are următoarele atribuţii:

 1. sprijină educatoarele în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare;
 2. are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor din grupa pentru copii grupei respective;
 3. atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din clasă şi din gradiniță;
 4. comitetul de părinţi al grupei poate propune, în adunarea generală, dacă se consideră necesar, o sumă minimă prin care părinţii copiilor grupei să contribuie la întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a grupei sau a unităţii de învăţământ;
 5. contribuţia prevăzută nu este obligatorie, iar neachitarea acesteia nu poate limita, în nici un caz, exercitarea de către copii a drepturilor legale;
 6. contribuţia prevăzută se colectează şi se administrează numai de către comitetul de părinţi, fără implicarea cadrelor didactice;
 7. cadrelor didactice le este interzis să opereze cu aceste fonduri;
 8. fondurile băneşti ale comitetului de părinţi se cheltuiesc la iniţiativa acestuia sau ca urmare a propunerii educatoarei sau a directorului.

ART. 65 În Consiliul reprezentativ al părinţilor pe școală fac parte, obligatoriu, și preşedinţii comitetelor de părinţi din grădiniță.

VII.5  Drepturile și obligațiile copiilor

ART. 66  Orice persoană, indiferent de sex, rasă, naționalitate, religie, care are vârsta între 3 și 5 ani, poate fi înscrisă la Grădinița cu Program Normal Nr 1 Borcea și la Grădinița cu Program Normal Nr 3 Borcea, structuri ale Liceului Tehnologic Nr 1 Borcea și participă la activitățile organizate de aceasta, având calitatea de preșcolar;

ART. 67 În învățământul preprimar calitatea de preșcolar se dobândește în urma solicitării scrise adresate de părinți sau tutori legali către conducerea Liceului Tehnologic Nr 1 Borcea.

ART. 68  Drepturile copiilor:

toți copiii au dreptul să participe la activitățile extrașcolare și la proiectele educaționale organizate de unitatea de învățământ;

ART. 69 Îndatoririle copiilor:

 1. copiii trebuie să aibă o comportare civilizată atât în unitatea de învățământ, cât și în afara ei,
 2. copiii trebuie să păstreze curățenia în spațiile de învățământ, grupuri sanitare, curtea de joacă,
 3. copiii trebuie să cunoască și să respecte:
  1. regulile de circulație și cele cu privire la apărarea sănătății,
  2. reguli de prevenire a incendiilor,
  3. normele de protecție a mediului.

ART. 70 Este interzis copiilor:

 1. să deterioreze bunurile din patrimoniul unității de învățământ;

ART. 71 Recompensarea copiilor din grădiniță:

 1. copiii care obțin rezultate remarcabile în activitatea școlară și extrașcolară și se disting prin comportare exemplară pot primi următoarele recompense:
  1. evidențiere în fața colegilor de grupă;
  2. evidențiere, de către director, în fața colegilor de grădiniță;
  3. premii, diplome;
  4. premiul de onoare al unității de învățământ.
 2. se pot acorda premii copiilor care:
  1. s-au distins la una sau mai multe discipline, au obținut performanțe la concursuri, festivaluri, expoziții și la alte activități extrașcolare desfășurate la nivel de unitate, local, județean, național sau internațional;
  2. s-au remarcat prin fapte de înaltă ținută morală și civică.
 3. unitatea de învățământ și alți factori pot stimula activitățile de performanță ale copiilor la nivel local, național și internațional, prin acordarea unor premii, diplome din partea consiliului reprezentativ al părinților, a agenților economici, a fundațiilor culturale, a comunității locale etc.

ART. 72 Sancțiunile care se pot aplica copiilor sunt următoarele:

 1. observația individuală;
 • VIII. PERSONALUL NEDIDACTIC

 

ART. 73 Reglementarea atribuţiilor personalului nedidactic este dată de legislația în vigoare, de fișa postului și de codul de conduită profesională;

ART. 74 Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu, stabilite prin fișa postului, atrage după sine sancționarea legală;

ART. 75 Constituie abateri disciplinare următoarele:

 1. întârzierea sistematică în îndeplinirea sarcinilor; [vezi capitolul II, articolul 9, punctul a]
 2. întârzierea în mod repetat de la ora de începere a programului sau terminarea orelor înainte

de program;

 1. absențe nemotivate de la serviciu;
 2. atitudini ireverențioase în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu;
 3. nerespectarea secretului profesional sau confidențialității lucrărilor care au acest caracter;
 4. refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile și atribuțiile prevăzute în fișa postului;
 5. manifestări care aduc atingerea prestigiului autorității sau instituției publice din care face parte;
 6. părăsirea serviciului fără motiv și fără a avea în prealabil aprobarea șefului ierarhic;
 7. fumatul în locuri neamenajate din cadrul instituției precum și încălcarea regulilor de igienă și securitate;
 8. intrarea și rămânerea în instituție sub influența băuturilor alcoolice.

 

ART. 76 Abaterile săvârșite vor fi sancționate conform prevederilor legale în vigoare.

ART. 77 În cazul constatării abaterilor disciplinare, comisia de cercetare se constituie la propunerea directorului școlii și cu aprobarea Consiliului de administrație, iar decizia de sancționare este emisă de directorul școlii cu aprobarea Consiliului de administrație.

 • IX.SECURITATEA ȘI IGIENA

ART. 78 Accesul persoanelor și a autovehiculelor în incinta unității de învățământ se face numai prin locuri special destinate acestui scop, pentru a permite organizarea supravegherii acestora la intrarea și ieșirea din școală. Este permis numai accesul autovehiculelor care aparțin personalului unității de învățământ, salvării, pompierilor, poliției, salubrizării sau jandarmeriei, precum și a celor care asigură intervenții operative pentru remedierea unor defecțiuni ale rețelelor interioare (electrice, apă, telefonie, internet, etc.) sau a celor care aprovizionează cu produse sau material contractate.

ART. 79 Accesul părinților și altor persoaneeste permis numai prin intrarea principal;

ART. 80 Accesul organelor de control se face numai în baza delegației sau ordinului emis de șeful instituției a căror angajați sunt aceștia.

ART. 81 Școala are obligația de a asigura salariaților condiții normale de muncă și igienă de natură să le ocrotească sănătatea și integritatea fizică în toate aspectele legate de muncă.

ART. 82 Este interzis accesul în instituție a persoanelor aflate sub influența băuturilor alcoolice sau a celor turbulente, precum și a acelora care au intenția vădită de a deranja ordinea și liniștea publică.

ART. 83 Este interzis accesul în incinta unității a persoanelor însoțite de câini, cu arme sau obiecte contondente, cu substanțe toxice, explosiv-pirotehnice, iritant-lacrimogene sau ușor inflamabile, cu publicații având caracter obscene sau instigator precum și cu stupefiante sau băuturi alcoolice. Este interzisă totodată comercializarea acestor produse în incinta sau imediata apropiere a unității de învățământ.

ART. 84 După încheierea orelor de program și în timpul nopții, clădirile școlare se vor încuia de către personalul abilitat, care va verifica, în prealabil respectarea măsurilor adoptate pentru paza contra incendiilor și siguranța imobilului.

ART. 85 Personalul de pază este obligat să cunoască și să respecte îndatoririle ce îi revin, fiind direct răspunzător pentru paza și integritatea obiectivului, bunurilor și valorile încredințate, precum și pentru asigurarea ordinii și disciplinei în incinta unității de învățământ.

 • X.PROTECȚIA MUNCII

 

ART. 86 Fiecare persoană este obligată să utilizeze echipamentul tehnic de protecție și de lucru conform cerințelor, fiind interzisă utilizarea acestuia în alte scopuri. Sunt considerate echipamente tehnice: echipamentele de calcul, birotică, autovehicule, aparate, în general toate materialele încredințate salariatului sau elevilor în vederea executării atribuțiilor. Este interzisă intervenția din propria inițiativă asupra echipamentului tehnic sau de protecție. Dacă întreținerea acestuia este încredințată unui specialist, este obligatorie apelarea la serviciile acestuia. Executarea sarcinilor de serviciu implică și întreținerea și curățarea echipamentului tehnic de lucru.

ART. 87 Toate accidentele survenite în timpul serviciului, mai ales cele cu consecințe grave, se vor anunța imediat conducerii instituției. Aceeasi regulă se va respecta și în cazul accidentelor survenite pe traseul domiciliu – loc de muncă și invers. Accidentul care a produs invaliditate, accidentul mortal precum și accidentul colectiv se va comunica de îndată către conducerea instituției Inspectoratului Teritorial de Muncă și organelor de urmărire penală competente, potrivit legii.

ART. 88 În caz de pericol (cutremur, incendii, etc.), evacuarea personalului se efectuează conform planului de evacuare stabilit în baza Normelor de pază contra incendiilor și Planului de apărare civilă.

ART. 89 În stare de urgență sau de necesitate, mai ales în cazul posibilității existenței în dulapuri a unor produse insalubre, inflamabile sau periculoase, sau cu ocazia unor cazuri de forță majoră, conducerea instituției poate, după ce a informat salariații respectivi, să dispună deschiderea încăperilor, dulapurilor, etc. Deschiderea se va face numai în prezența celor interesați. În cazul absenței salariatului sau refuzul de a participa la acțiune, aceasta se va face în prezeța unui terț angajat al instituției și a unui reprezentant al salariaților.

 • REGULI PRIVIND PRINCIPIUL NEDISCRIMINĂRII ȘI A ÎNLĂTURĂRII ORICĂREI FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂȚII  UMANE

ART. 90 Fiecare salariat al unității este egal în drepturi cu toți ceilalți, indiferent de rasă, religie, etnie, sex, stare materială, etc.

ART. 91 Fiind o ființă unică și demnă, fiecare angajat beneficiază de libertatea de gândire și conștiință, precum și de dreptul la opinie și liberă exprimare.

ART. 92 Fiecare angajat beneficiază de prezumția de nevinovăție până când vinovăția nu este dovedită și are dreptul de a se apăra, precum și dreptul la protecție egală în fața legii.

ART. 93 Fiecare salariat beneficiază de șanse egale; în consecință, nimeni nu va fi supus tratamentelor inumane sau degradante.

ART. 94 Conform codului muncii art. 5, orice discriminare este interzisă.

ART. 95 Fiecare angajat va beneficia de respectarea tuturor drepturilor sale, angajandu-se la rându-i să-și exercite atribuțiile corelative și să respecte drepturile celorlalți.

 • XII. DISPOZIȚII FINALE

ART. 96 În situația în care există solicitări ale părinților cu privire la transferul elevilor (de la un colectiv la altul sau de la o școală la alta), ele vor fi admise doar în cazul în care se dorește obținerea de rezultate deosebite la învățătură și performanțe la concursuri școlare și olimpiade;

ART. 97 Consiliul de administrație decide majorarea numărului de elevi, dintr-un colectiv, în situațiile prevăzute la articolul 13, precum și în cazuri excepționale.

ART. 98 Prezentul regulament urmează a fi adus la cunoștință, sub semnătură, fiecărei persoane salariate a instituției.

ART. 99 Salariații nou angajați, înainte de a începe activitatea vor lua cunoștință de conținutul acestui acestui regulament.

ART. 100 Colectivele de părinți care doresc să realizeze reamenajări ale sălilor de clasă vor solicita aprobarea consiliului de administrație, în scris.

ART. 101 Prezentul regulament de ordine interioară se aplică de la data aprobării în consiliul de administrație.

 • XIII. ANEXE

ANEXA I

PROCEDURI  PRIVIND ACCESUL  PERSOANELOR  ÎN LICEUL TEHNOLOGIC NR 1 BORCEA

Profesorii de serviciu vor urmări respectarea următoarelor proceduri:

 1. Numerele de urgență, poliție/ jandarmerie, să fie afișate la loc vizibil la toate intrările în școală;
 2. Cadrele didactice de serviciu vor anunța conducerea în cazul producerii unor evenimente, iar

dacă acestea sunt grave vor suna, cu prioritate la numerele de telefon de urgență;

 1. Serviciul pe școală al cadrelor didactice se va organiza în afara orelor de curs sau în zilele cu

program mai puțin încărcat;

 1. Elevii vor intra în școală sub supravegherea personalului de serviciu;
 2. Accesul părinților, în timpul orelor, se va face doar pe intrarea principală;
 3. Vizitatorii au obligația să respecte reglementările interne și, de asemenea, nu au voie în alte

spații din școală, fără acordul conducerii sau al profesorului de serviciu;

 1. Accesul părinților în școală se face la solicitarea cadrelor didactice sau a conducerii, la ṣedințele cu părinții, pentru obținerea de documente școlare, în orele de consultație sau la alte evenimente școlare sau extrașcolare;
 2.  Părinții elevilor de la clasa pregătitoare au permisiunea să sprijine deplasarea copiilor în și

din clase, în condițiile stabilite cu conducătorii de colective;

 1.  Părinții nu au acces în școală decât în pauze, cu excepția situațiilor prevăzute la punctul 7;
 2. Se interzice accesul persoanelor turbulente, a celor însoțite de animale de companie, a celor

cu obiecte contondente, substanțe toxice sau iritante, ori ușor inflamabile, etc;

ANEXA II OBLIGAȚIILE PROFESORULUI DE SERVICIU

 1. Identifică clasele unde profesorii lipsesc și anunță directorul;
 2. Întocmește lista cu elevii care comit abateri de la regulament, anunță diriginții claselor sau iau măsuri împreună cu profesorii din unitate;
 3. Redactează procesul-verbal, de comsemnare a eventualelor nereguli;
 4. Urmărește situația cataloagelor pe tot parcursul programului;
 5. Urmărește accesul persoanelor/ părinților în școală și îi îndrumă către cancelarie, director sau birourile administrative;

ANEXA III

PROCEDURI GENERALE DE EVALUARE-NOTARE

LA NIVELUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

 

Pentru evaluările scrise:

 1. Evaluările scrise cuprind: teste intițiale, teste de progres, teste sumative, teze, lucrări scrise,

extemporale, chestionare, lucrări de laborator, desene, etc.

 1. Testele și evaluările vor urma strict obiectivele de evaluare aferente disciplinei și criteriile

de evaluare;

 1. Testele inițiale sau de apreciere inițială se anunță elevilor în prima oră de curs, iar notele

acestora nu se trec în catalog, ci reprezintă un instrument de diagnoză/prognoză;

 1. Tezele se anunță elevilor cu cel puțin două săptămâni înainte și, în măsura posibilităților, datele se stabilesc de comun acord cu elevii;
 2. Fiecare formă de evaluare scrisă va fi corectată și rezultatele transmise elevilor în cel mult două saptămâni de la data la care au fost date (15 zile lucrătoare); fiecare cadru didactic are obligația să înregistreze rezultatele (formă de tabel și grafic) pe care le transmit responsabilului CEAC.
 3. Itemii folosiți în teste trebuie să aparțină la cel puțin trei categorii: de tip obiectiv (cu alegere

duală: da/nu, de tip pereche, cu alegere multiplă), de tip semiobiectiv (itemi cu răspuns scurt și itemi de completare, întrebări structurate), de tip subiectiv (rezolvarea de probleme, de tip eseu: cu răspuns restrâns, cu răspuns extins, eseu structurat și eseu liber).

 1. Testele și tezele vor fi însoțite, obligatoriu, la fiecare subiect de punctajul/baremul aferent;
 2. Fiecare evaluare scrisă va fi urmată, obligatoriu, de o oră sau de o jumătate de oră de discuții

cu elevii pentru justificarea acordării notei/calificativului și pentru remedierea și reglarea feedbackului, urmată, doar atunci, de trecerea notei în catalog;

 1. Testele vor fi adaptate de cadrul didactic la nivelul și ritmul de învățare al elevilor, evitindu-se copierea testelor din culegeri;
 2. La începutul fiecărei testări cadrul didactic prezintă elevilor subiectele, gradul lor de complexitate și punctajul precum și punctul sau punctele din oficiu;
 3. Procedura de contestare a notei va urma tipicul din ROI;

Pentru evaluarile orale:

 1. Evaluările orale cuprind: observarea sistematică a comportamentului elevului (fișe de evaluare/ autoevaluare, liste de control/ verificare, scări de clasificare),, chestionarea orală individuală și de grup, examinarea povestirii, descrierii, expunerii, explicației, etc.
 2. Evaluarea orală reprezintă doar o secvență din notarea elevului;
 3. Într-un semestru se recomandă minim două evaluări orale x număr ore pe săptămână, pentru

realizarea unei medii;

 1. Nota sau punctajul se trece în caietul de evaluare și se comunică întotdeauna elevului;
 2. Evaluarea orală nu va reprezenta un instrument de coerciție sau presiune psihologică asupra

elevului;

 1. Fiecare catedră va avea un set de proceduri sau fișe de evaluare pentru diferitele instrumente

de evaluare orală: examinarea povestirii, examinarea descrierii, expunerii, explicației, etc.

 

Procedura de contestare a unei note:

 1. Elevul anunță, în termeni politicoși, profesorul că între nota și baremul de notare, există neconcordanțe;
 2. Profesorul este obligat să reevalueze lucrarea, în prezența elevului și să explice acestuia de ce i s-a acordat, nota respectivă;
 3. Dacă părintele este nemulțumit de modul în care a fost evaluat elevul, depune o cerere la

secretariat în care cere reevaluarea lucrării de către un alt cadru didactic;

 1. Directorul este înştiințat și în prezența acestuia, se face reevaluarea lucrării, de către profesorul desemnat de director și de șeful de catedră (cu excepția situației când șeful de catedră este în cauză);
 2. Nota finală a lucrării va fi cea dată de profesorul care reevaluează, în concordanță cu obiectivele urmărite și cu baremul de corectare, acest lucru fiind adus la cunoștință directorului care dispune modificarea notei în catalog;
 3. Profesorul reevaluator are obligația de a întocmi o notă de serviciu în care va expune argumentele sale, pentru acordarea altei note, doar în cazul în care nota este alta decât cea acordată de profesorul de la clasă;
 4. Profesorul de la clasă, are obligația de avea o discuție cu părinții elevului, în prezența directorului și a șefului de catedră, pentru a-i asigura pe aceștia de bunele sale intenții și pe viitor, în ceea ce privește evaluarea elevului;

ANEXA IV

PROCEDURA PENTRU ACORDAREA EȘARFELOR DE LAUREAT LA CLASA a VIII-a

 

 1. Diriginții claselor a VIII-a se întrunesc într-o ședință în prezența directorului pentru consultare privind numărul și numele elevilor care vor primi eșarfa de laureat;
 2. Elevii premiați vor trebui să îndeplinească obligatoriu condiția obținerii notei 10 la purtare în toți anii de studiu.
 3. În urma consultărilor se va stabili numărul elevilor care vor obține eșarfele, până la nota 9,90.
 4. Eșarfa I se va acorda elevului sau elevilor care au obținut media 10 la toate disciplinele, totodata vor primi și titlul de șefi de promoție. În cazul în care vor fi mai mulți elevi cu media generală 10, toți vor avea parte de aceleași distincții.
 5. Eșarfa II se va acorda elevului/elevilor care au obținut următoarea medie, dar nu mai mică de 9,95.
 6. Eșarfa III se va acorda elevului/elevilor care au obținut medii generale între 9.95 și 9,90, în limita numărului de eșarfe stabilit prin consultări.
 7. Pe eșarfe va fi inscripționat: numele elevului, tipul eșarfei (I, II, III) și școala, cu mențiunea „Șef de promoție” adăugat la Eșarfa I.
 8. Elevilor cu rezultate meritorii la olimpiade naționale și concursuri CAEN, care au adus prestigiu școlii vor primi o Eșarfă specială, înscrisurile de pe eșarfă vor fi stabile între director, coordonator proiecte educaționale și profesorii îndrumători.
 9. Eșarfele vor avea dimensiuni standard de la 1.20 m lungime și 20 cm lățime și vor fi de culoare mov/lila.
 10. Costul eșarfelor și inscripționarea acestora revine în exclusivitate școlii din fondurile asociației părinților.

 

 

ANEXA V

 

PROCEDURA PENTRU ORGANIZAREA ȘEDINȚELOR CU PĂRINȚII

 

 1. Părinții trebuie să colaboreze cu unitatea de învățământ, în vederea realizării obiectivelor educaționale.
 2. Dirigintele/ învățătorul va stabili împreună cu managerul unității și C.A. un grafic anual al desfășurării ședințelor cu părinții.
 3. Graficul va cuprinde 3 ședințe obligatorii: la începutul fiecărui semestru și la sfârșitul anului

școlar.

 1. Dirigintele/învățătorul va afișa în sala de clasă acest grafic.
 2. Convocarea părinților se va face în scris sau pe e-mail, cu două săptămâni înainte de data stabilită.
 3. Dirigintele/învățătorul va cere părinților confirmarea participării la ședință.
 4. Dirigintele/învățătorul poate convoca adunarea generală a părinților clasei ori de câte ori problemele ivite la nivelul colectivului de elevi o impun.

ANEXA VI

 

PARTENERIAT ŞCOALĂ – PĂRINŢI

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5079/ 2016, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se încheie prezentul:


CONTRACT EDUCAŢIONAL

 

I.Părţile semnatare

        1.Unitatea de învăţământ Liceul Tehnologic Nr.1 Borcea, jud. Calarasi, reprezentată prin director, doamna  IANOLE STELA

 1. 2. Beneficiarii secundari ai învăţământului preuniversitar definiţi, conform legii, drept familiile antepreşcolarilor, ale preşcolarilor şi elevilor, reprezentată prin domnul/doamna..................................................................................., părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în.......................................................................................................
 2. 3. Benerificiarii primari ai învăţământului preuniversitar definiţi, conform legii, drept antepreşcolari, şcolari şi elevi, reprezentat prin elevul......................................................................

II.Scopul contractului: asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ prin implicare şi responzabilizării părţilor implicate în educaţia beneficiarilor primari ai educaţiei.

III. Drepturile părţilor: drepturile părţilor semnatare ale prezentului contract sunt cele prevăzute în Regulamentul-cadru privind organizare şi functionarea unitatilor de învatamant preuniversitar si in Regulamentul-cadru de organizare si functionare a unitatii de invatamant.

 1. IV. Partile au cel putin urmatoarele obligatii:

 

1.Unitatea de inavatamant se obliga:

 1. Sa asigure conditiile optime de derulare a procesului de invatamant ;
 2. Sa asigure respectarea conditiilor si exigentelor privind normele de igiena scolara , de protectie a muncii, de protectie civila si de paza contra incendiilor in unitatea de invatamant
 3. Sa asigure ca tot parcursul unitatii de invatamant respecta cu strictete prevederile legislatiei in vigoare
 4. Sa asigure ca toti beneficiarii primari si secundari ai educatiei sunt corect si la timp informati cu prevederile legislatiei specifice in vigoare
 5. Ca personalul din invatamant sa aiba o tinuta morala demna, un comportament responsabil, in concordanta cu valorile educationale, pe care sa le transmita beneficiarului direct.
 6. Sa sesizeze, la nevoie, institutiile publice de asistenta socială/educationala specializata, directia generala de asistenta sociala si protectia copilului in legatura cu aspecte care afecteaza demnitatea, integritatea fizica si psihica a beneficiarului primar al educatiei.
 7. Sa se asigure ca personalul din invatamant nu desfasoara actiune de natura sa afecteye imaginea publica a beneficirului primar al educatiei, viata intima, privata si familiala a acestuia.
 8. Sa se asigure ca personalul din invatamant nu va aplica pedepse corporale si nu va agresa verbal sau fizic beneficiarul primar al educatiei.
 9. Ca personalul didactic sa evalueye direct beneficiarii primari ai educatiei, corect si transparent si sa nu conditioneye aceasta evaluare sau calitatea prestatiei didactice la clasa de obtinerea oricarui tip de avantaje.
 10. Sa desfasoare in unitatea de invatamant activitati care respecta normele de moralitate si nu pun in niciun moment in pericol sanatatea si integritatea fizica sau psihica a beneficiarilor primari ai educatiei, respectiv a personalului unitatii de invatamant.
 11. Sa asigure ca in unitatea de invatamant sunt interzise activitatile de natura politica si prozelitism religios.

 

 1. 2. Beneficiarul secundar al invatamantului preuniversitar are urmatoarele obligatii:
 2. a) obligaţia de a asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor;
 3. b) la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învăţământ, părintele/tutorele/susţinătorul legal are obligaţia de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea menţinerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi elevi/preşcolari din colectivitate/unitatea de învăţământ;
 4. c) părintele/tutorele/susţinătorul legal al elevului are obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului;
 5. d) părintele/tutorele/susţinătorul legal al elevului răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev;
 6. e) să respecte prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ;
 7. h) părintelui/tutorelui/susţinătorului legal îi sunt interzise agresarea fizică, psihică, verbală a personalului unităţii de învăţământ

 

 1. 3. Beneficiarul direct are urmatoarele obigatii:
 2. a) de a se pregăti la fiecare disciplină/modul de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare;
 3. b) de a frecventa cursurile, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat cu frecvenţă;
 4. c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ;
 5. d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă, atât în unitatea de învăţământ, cât şi în afara ei;
 6. e) de a respecta regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului;
 7. f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliu educaţional;
 8. g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii şi CDI, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ);
 9. h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa;
 10. i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care afectează participarea la programul şcolar;
 11. j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări;
 12. k) de a nu introduce şi/sau face uz în perimetrul unităţii de învăţământ orice tipuri de arme sau alte produse pirotehnice cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului unităţii de învăţământ;
 13. l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic;
 14. m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora;
 15. n) de a nu provoca/instiga/participa la acte de violenţă în unitate şi în afara ei;
 16. o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau a învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte

 

 1. V. Durata contractului: prezentul contract se încheie, pe durata nivelelor de învăţământ primar şi gimnazial secundar.

Încheiat azi, ....................., în două exemplare, în original, pentru fiecare parte.

Unitate şcolară,                                                                            Beneficiar indirect**

.................................                                                                ........................................

Am luat la cunostinţă,

Beneficiarul direct, elevul,

(in varsta de cel putin 14 ani)

.............................................

**) Parintele\Tutorele\Sustinatorul legal, pentru elevii din invatamantul anteprescolar, prescoalr, primar, gimnazial si liceal.

ANEXA VII

 

PROCEDURA PENTRU ALEGEREA DIRIGINTELUI

 

 • Formularea, la sfârșitul anului școlar (luna mai – termen precis), din partea profesorilor interesați de funcția de diriginte, a unei scrisori de intenție pe care o adresează conducerii școlii;
 • Conducerea școlii supune analizei și deciziei consiliului de administrație a școlii scrisorile de intenție înregistrate;
 • Conducerea școlii anunță punctul de vedere al consiliului de administrație al școlii privind numirea profesorilor pentru funcția de diriginte pentru anul școlar următor;
 • Dacă nu sunt contestații, directorul școlii emite decizia de numire a diriginților;
 • Contestațiile se pot depune în termen de trei zile de la anunțul public făcut de către Conducerea școlii privind numirea diriginților.

 

 

ANEXA VIII

 

PROCEDURA PENTRU ORGANIZAREA FESTIVITĂȚILOR DE FINAL DE AN

LA CLASELE V-VIII

 

 • Acordarea premiilor la sfârșitul anului școlar pentru clasele V- XII se face la nivelul unității de învățământ.
 • Se acordă elevilor premii după cum urmează:
  1. premiul I se acordă elevilor care au obținut cea mai mare medie generală din clasă,

nu mai mică de 9,50, și media 10 la purtare;

 1. premiul al II-lea se acordă elevilor care au obținut următoarea medie (cel puțin 9), și

media 10 la purtare ;

 1. premiul al III-lea se acordă elevilor care au obținut următoarea medie (cel puțin 9) și

media 10 la purtare;

 1. mențiuni se acordă elevilor care au obținut următoarele medii generale până la media

generală 9 și media 10 la purtare.

 

 

ANEXA IX

PROCEDURA PENTRU FESTIVITĂȚILE DE FINAL DE AN LA CLASELE PRIMARE

 

 • La clasele primare, festivitatea de încheiere a anului școlar se organizează la nivelul fiecărui

colectiv de elevi;

 • Locul de desfășurare a festivității se aprobă de către consiliul de administrație, la propunerea

învățătorului și a comitetului de părinți ai clasei;

 • Premierea nu presupune ierarhizarea elevilor;
 • Se acordă fiecărui elev doar diplome de merit pe discipline sau arii curiculare;
 • Se acordă diplome de excelență elevilor care obțin rezultate (premii/mențiuni) dovedite prin

documente la activități extrașcolare/extracurriculare, în urma încheierii calificativului anual EXCELENT la disciplina/disciplinele la care au avut activitate suplimentară dovedită și prin obținerea de premii, dacă au încheiat calificativul FOARTE BINE (FB) pe ambele semestre la disciplina/disciplinele respective.

 

 

 

 

 

ANEXA X

 

COD DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC

DISPOZIȚII GENERALE

Art.1. - (1) Prezentul Cod de etică (denumit în continuare Cod) este elaborat în baza Art. 10 și a Art. 16 din Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului şi sportului 5550/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi functionare a Consiliului național de etică din învățământul preuniversitar.

La nivelul Liceului Tehnologic Nr 1 Borcea funcţionează:

 • compartimentul secretariat,
 • compartimentul,
 • comparimentul întreţinere

Personalul angajat pe fiecare compartiment îşi desfăşoară activitatea în baza atribuţiilor specifice prevăzute în contractul de muncă şi fişa postului.

 

Reguli concrete privind disciplina muncii în unitate

Pentru a asigura disciplina muncii în unitate, personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic are obligaţia:

 • să respecte programul de lucru;
 • să folosească eficient timpul de lucru pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
 • să îndeplinească cu responsabilitate şi profesionalism sarcinile de serviciu;
 • să utilizeze spaţiul şi bunurile şcolii numai pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu şi nu pentru lucrări în interes personal;
 • în caz de concediu medical, va anunţa unitatea din prima zi privind perioada de concediu, urmând ca până la data de 30 ale lunii să aducă certificatul medical.
 • cererile de învoire vor fi făcute în scris, înainte de ziua solicitată, ele urmând a fi aprobate întâi de responsabilul de compartiment şi apoi de conducerea unităţii. Absenţa de la serviciu fără cerere de învoire aprobată, se consideră absenţă nemotivată;
 • cererile sau reclamaţiile vor fi înregistrate şi discutate în consiliul de administraţie. În funcţie de conţinutul lor, se va dispune cercetarea faptelor de comisia de cercetare a abaterilor disciplinare ale personalului, respectiv comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, pentru stabilirea adevărului. În termen de 30 zile se va da solicitantului răspunsul în scris.
 • se interzice consumul de alcool în timpul programului. În cazul în care un salariat este găsit sub influenţa alcoolului, acest fapt se constată pe loc, prin proces-verbal semnat de persoana care a efectuat controlul, iar sancţiunea se va stabili în consiliul de administraţie, după ancheta comisiei disciplinare. În cazul în care salariatul este găsit dormind în post sau lipsind nejustificat, acest fapt se constată pe loc, prin proces-verbal semnat de persoana care a exercitat controlul, iar sancţiunea se va stabili în consiliul de administraţie, după ancheta comisiei disciplinare.
 • se interzice personalului didactic auxiliar și personalului nedidactic intrarea în clasă în timpul desfaşurării activităţilor didactice;

 

Abateri disciplinare şi sancţiuni aplicabile

 

Abaterea disciplinară

Sancţiuni aplicabile

Procedura disciplinarã

Consum de alcool în timpul

programului.

Reducerea salariului de bază la prima abatere şi desfacerea contractului de muncă la a 2-a abatere.

Conform Codului muncii

Realizarea defectuoasă a

sarcinilor de serviciu.

Reducerea salariului la prima abatere, respectiv desfacerea contractului de muncă la abateri repetate.

Constatarea se face de către

comisia de disciplină, în

prezenţa unui specialist din

cadrul şcolii.

Utilizarea bunurilor şcolii în interes personal.

Se vor imputa pagubele produse.

Valoarea se va stabili de

Comisia de disciplină, în

colaborare cu un specialist al

şcolii şi serviciul contabilitate.

Absenţe nemotivate

Diminuarea salariului la prima abatere şi avertisment scris, sau desfacerea contractului de muncă la abateri repetate în decurs de 6 luni.

Conform Codului muncii

 • Pot constitui abateri disciplinare orice alte fapte ale salariatului de natură a încălca prevederile prezentului regulament şi fişa postului, precum şi cele care afectează în orice mod procesul de învăţământ şi activitatea şcolii, dacă se constată culpa acestuia.
 • Cercetarea disciplinară se va realiza de comisia de cercetare a abaterilor disciplinare numită de consiliul profesoral la începutul anului şcolar, respectându-se prevederile din Codul muncii.

Director,

Prof Achim Aneta

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image